สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 02/07/2012
แก้ไขล่าสุด 10/06/2014
ผู้เข้าชม 5,838,761
สินค้าทั้งหมด 513


หมวดหมู่สินค้า ( 513 )

แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ (220)
   แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ
   แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข
   แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (293)
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551 CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551
   สื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อการสอนสำเร็จรูป
   สาระภาษาไทย สาระภาษาไทย
   สาระวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์
   สาระคณิตศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์
   สาระภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศ
   สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   สาระศิลปะ สาระศิลปะ
   สาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   สาระประวัติศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   สื่ออนุบาล สื่ออนุบาล
   รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   สาระวิชาอาเซียนศึกษา สาระวิชาอาเซียนศึกษา

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

 
ปิด
 
  หมวดสินค้า ->แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ->แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ( 25% )

ดูรูปขนาดใหญ่
สินค้า : แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ( 25% )
รหัสสินค้า : 00188
อายุการใช้งาน : สินค้าใหม่
ราคา : 399 บาท

รายละเอียด :
1. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันข้อใดมากที่สุด

ก. ช่วยให้ผู้สอนสะดวกสบาย ข. ช่วยให้บทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น

ค. ช่วยลดเวลาสอนของครูให้น้อยลง ง. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. การเขียนแผนการสอนที่เหมาะสมที่สุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไร

ก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหากิจกรรม

ข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม

ค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจกรรม

ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมเนื้อหา

3. ข้อความใดเป็นความหมายการประเมินผล

ก. สมควร อายุ 29 ปี ข. สมชาย อยากเรียนวิศวะ

ค. สมหวัง สูง 160 เซนติเมตร ง. สมเกียรติ สอบได้ 80 คะแนน

4. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษาที่สำคัญที่สุด

ก. ตัดสินได้-ตก ข. ปรับปรุงการวัดผล

ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

5. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุ่งหมายที่เป็นอย่างไร

ก. ระบุว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง ข. ระบุว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ค. ระบุว่านักเรียนจะมีเจตคติที่มีต่อวิชาที่สอน ง. ระบุพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ของนักเรียน

6. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

ก. บวกลบเลขคู่และเลขคี่ได้ ข. อธิบายได้ว่าเลขคู่และเลขคี่ต่างกันอย่างไร

ค. ทำแบบฝึกหัดว่าด้วยเรื่องเลขคู่และเลขคี่ได้ ง. เข้าใจในความแตกต่างของเลขคู่และเลขคี่

7. เอด การ์ เดล จัดเอาประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดไว้ตรงฐานของกรวย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น ประสบการณ์ที่เป็นอย่างไร

ก. เป็นนามธรรมมากที่สุด ข. จัดได้ง่ายที่สุด

ค. เป็นจริงมากที่สุด ง. ทำให้เสียเวลาในเรียนน้อยที่สุด

8. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นเป็นอย่างไร

ก. มีความสวยงาม ข. เคลื่อนไหวได้

ค. ผู้เรียนเคยพบเห็นมาแล้ว ง. มีความหมายต่อผู้เรียน

9. ข้อใดเป็นการสอนที่ไม่ค่อยเหมาะสม

ก. สอนโดยวิธีแนะให้เด็กรู้จักตนเอง ข. ให้เด็กมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม

ค. จัดกิจกรรมให้ทุกคนทำเหมือนกัน ง. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก

10. การสอนที่ดีคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ

ก. วัย ข. เพศ

ค. สิ่งแวดล้อม ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

11. การมีหลักและวิธีสอนที่ดีให้ประโยชน์ในเรื่องใด

ก. นักเรียนสนใจเรียน ข. ประหยัดเวลาในการสอน

ค. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม ง. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

12. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดบรรยากาศในห้องเรียน

ก. ความสวยงาม ข. ส่งเสริมการเรียนรู้

ค. มีลักษณะคล้ายบ้านของตน ง. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

13. หลักการสำคัญที่สุดในการจัดห้องเรียนคืออะไร

ก. ความสะอาด ข. ประโยชน์ใช้สอย

ค. ความเป็นระเบียบ ง. การพักผ่อนหย่อนใจ

14. บรรยากาศในห้องเรียนหมายถึงอะไร

ก. การจัดตกแต่งห้องเรียน ข. กิจกรรมการเรียนการสอน

ค. สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นรอบตัวเด็ก ง. สิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียน

15. ศูนย์ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาประเภทใด

ก. การศึกษาพิเศษ ข. การศึกษาส่งเคราะห์

ค. การศึกษานอกโรงเรียน ง. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา

16. พลศึกษาควรใช้การวัดผลวิธีใดบ้าง

ก. สังเกต ข. การปฏิบัติ

ค. แบบทดสอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยการประเมินผลเน้นด้านใด

ก. ความรู้ ข. ความคิด

ค. การปฏิบัติ ง. ทดสอบภาคปลายภาค

18. กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพจะประเมินผลการปฏิบัติได้ดีที่สุดจากอะไร

ก. ตรวจผลงาน ข. ตรวจแบบฝึกหัด

ค. ตรวจข้อทดสอบ ง. สัมภาษณ์

19. ในการจัดลำดับประสบการณ์ของเอดการ์เดลยึดถือหลักในข้อใด

ก. ลักษณะโครงสร้างของสื่อ

ข. ลักษณะความมุ่งหมายของการสอน

ค. ความต่อเนื่องระหว่างประสบการณ์จริงกับนามธรรม

ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

20. ถ้าท่านสอนเด็กท่านจะใช้สื่อการสอนเพื่อเหตุผลในข้อใด

ก. ทำให้คุณภาพของการเรียนรู้ดีขึ้น ข. ทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น

ค. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ง. ทำให้สอนสบายขึ้น

21. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด

ก. วัตถุของจริง ข. วัตถุจำลอง

ค. ของตัวอย่าง ง. ของเลียนแบบ

22. คอร์สแวร์ หมายถึงข้อใด

ก. เครือข่ายการศึกษา ข. วิธีสอน

ค. หลักสูตรพัฒนาครู ง. สื่อการเรียนการสอน.

23. การสอนเด็กเป็นรายบุคคลจะใช้ได้ดีเมื่อใด

ก. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ข. นักเรียนในชั้นอ่อนมาก

ค. ครูมีเวลามากพอที่จะทำ ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ

24. การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกควรเริ่มอย่างไร

ก. ของจริง ภาพ สัญลักษณ์ ข. ภาพ สัญลักษณ์ ของจริง

ค. สัญลักษณ์ ภาพ ของจริง ง. ของจริง สัญลักษณ์ ภาพ

25. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่ออะไร

ก. เพื่อให้สามารถใช้พจนานุกรมได้

ข. เพื่อให้เข้าใจความหมายและสามารถใช้คำศัพท์ได้

ค. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา

ง. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

26. แบบทดสอบสัมฤทธิผล ( Achievement test ) ที่สำรวจพื้นฐานของความรู้โดยทั่วไปคือข้อใด

ก. Mastery test ข. Survey test

ค. Diagnostic test ง. Basic test

27. การประเมินผลการเรียนมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การทดสอบความรู้ของนักเรียน ข. การวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ค. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ง. การพิจารณาให้ระดับผลการเรียน

28. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือข้อใด

ก. ตัดสินผลการเรียน ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน

ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

29. ข้อใดเป็นการประเมินผลย่อยระหว่างภาคเรียน

ก. Formal Evaluation ข. Informal Evaluation

ค. Formative Evaluation ง. Summative Evaluation

30. การประเมินผลระหว่างภาคเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ก. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ข. ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน

ค. ตัดสินผลการเรียน ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน

31. วิธีการที่จะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้วิธีการวัดหลาย ๆ วิธี ข. ใช้เครื่องมือวัดหลายรูปแบบ

ค. กำหนดจุดประสงค์/เนื้อหาให้ชัดเจน ง. วิเคราะห์จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัด

32. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการจัดระเบียบข้อสอบ

ก. เริ่มต้นด้วยข้อง่ายก่อนสอบ

ข. เด็กเล็กควรให้ทำในตัวข้อสอบ

ค. คำชี้แจงให้ชัดเจนถ้ามีตัวอย่างแสดงวิธีตอบด้วยก็ดี

ง. ฉบับเดียวกันควรมีข้อสอบหลายๆ แบบจะได้วัดได้ตรงเนื้อหา

33. ตัวเลือกแบบปลายเปิดเหมาะสำหรับวิชาใดมากที่สุด

ก. วิทยาศาสตร์ ข. ภาษาไทย

ค. คณิตศาสตร์ ง. ภาษาอังกฤษ

34. ข้อใดเป็นตัวเลือกปลายปิด

ก. ไม่มีข้อใดถูก ข. ผิดทุกข้อ

ค. ถูกทุกข้อ ง. ง. ถูกข้อ ก. ข.

35. เด็กที่ทำข้อสอบภาคปฏิบัติได้คะแนนดีแล้วก็สามารถปฏิบัติเรื่องนั้นได้จริงๆ แสดงว่าข้อสอบนั้น มีคุณภาพอย่างไร

ก. เที่ยงตรงตามเนื้อหา ข. เที่ยงตรงตามโครงสร้าง

ค. เที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ง. เที่ยงตรงตามสภาพ

36. ถ้านักเรียนในห้องของท่านมีพฤติกรรมผิดปกติควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. สอนซ่อมเสริม ข. ศึกษาสาเหตุ

ค. ส่งครูแนะแนว ง. ส่งครูผู้ปกครอง

37. ข้อใดจัดเป็นการเสริมแรง

ก. อนุญาตให้ลาป่วย ข. กำหนดงานให้ทำ

ค. แจ้งผลการเรียนให้ทราบ ง. ให้ออกรายงานหน้าชั้น

38. เด็กเขียนหนังสือกลับหัวน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ก. วุฒิภาวะ ข. อารมณ์

ค. ทัศนคติ ง. การรับรู้

39. เราควรให้ทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Fueud)ในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การเลี้ยงดูบุตร ข. การเรียนการสอน

ค. การจัดกิจกรรม ง. การสอนซ่อมเสริม

40. คำกล่าวที่ว่า “ทำแบบฝึกหัดมากๆ จะเกิดการเรียนรู้” ตรงกับทฤษฎีของใคร

ก. เลวีน ข. ฟรอยด์

ค. สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

41. ครูให้เด็กปั้นดินน้ำมันก่อนที่จะฝึกเขียนน่าจะตรงกับหลักในข้อใด

ก. การฝึกหัด ข. การทำซ้ำ

ค. การเสริมแรง ง. การถ่านโยงการเรียนรู้

42. หลักการสำคัญการสร้างบทเรียนสำเร็จข้อใด

ก. การทดสอบก่อนสอน ข. การแบ่งเนื้อหาเป็นตอน ๆ

ค. การเสริมแรง ง. การเฉลยคำตอบ

43. สื่อประเภทใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริยธรรมคือคุณธรรม สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา

ก. เกมและเพลง ข. เกมการศึกษา

ค. นิทาน ง. รูปภาพ

44. เรานำควรรู้เรื่องความสนใจ (Interest) ไปใช้ในเรื่องใด

ก. การจัดครูเข้าสอน ข. การทำโครงการสอน

ค. การจัดตารางสอน ง. การกำหนดคาบเวลาสอน

45. เพราะเหตุใดการใช้สื่อการสอนจึงต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน

ก. จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน

ข. สื่อการสอนถูกกำหนดโดยจุดประสงค์การเรียนรู้

ค. เนื้อหาบทเรียนกำหนดการใช้สื่อการสอนไว้แล้ว

ง. สื่อการสอนจะต้องใช้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

46. เพราะเหตุใดการใช้สื่อการสอนภาษาไทยจึงต้องใช้ในลักษณะบูรณาการ

ก. ต้องใช้สื่อการสอนในการสอนฟังพูดและอ่าน

ข. สื่อการสอนภาษาไทยมีหลายลักษณะ

ค. ต้องใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ในชีวิตประจำวัน

ง. สามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา

47. สื่อการสอนใดเหมาะสมกับการสอนเรื่องการป้องกันการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ มากที่สุด
ก. ภาพบุคคลที่ทำลายประเทศชาติ ข. ข่ายผู้ก่อการร้ายเผาโรงเรียน
ค. ภาคคณะรัฐมนตรี ง. เพลงปลุกใจให้รักชาติ

48. วิธีการในข้อใดสามารถพัฒนาทักษะด้านความคิดทางคณิตศาสตร์ได้ผลดีที่สุด

. การทำตามตัวอย่าง ข. การท่องสูตรคูณให้แม่นยำ

ค. การฝึกสังเกต ง. การฟังคำอธิบาย

49. สื่อการสอนใดเหมาะสำหรับการสอนเรื่อง“ประเทศเพื่อนบ้าน”

ก. แผนที่ ข. สไลด์

ค. รูปภาพ ง. จัดป้ายนิทรรศการ

50. วิธีจัดป้ายนิเทศให้ได้ผลดีนั้นควรทำอย่างไร

ก. ครูเป็นผู้จัดเอง ข. มอบหมายให้นักเรียนจัดเอง

ค. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำ ง. นักเรียนเป็นผู้ทำตามที่ครูกำหนด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ 25% เป็นราชการครูผู้ช่วยใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875


  (update 16/01/2013)

หยิบใส่รถเข็น  ผู้ชม 1460

Share  


ส่งอีเมล์ถึงร้านค้า คลิกที่นี่

 
สินค้าแนะนำ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) 2556 ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กพ. (ภาค ก) 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
ดูรูปขนาดใหญ่
คู่มือเตรียมสอบ ติวสอบตำรวจสายจ่าดาบ 50 ปี 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ TOEIC
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก 56
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 (เลือกตำแหน่งที่สอบ)
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถิติวิเคราะห์ กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ป.ป.ส.2556 (เลือกตำแหน่ง)
ดูรูปขนาดใหญ่
หนังสือแนวข้อสอบงานสารบรรณ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตรปี 56 สายป้องกันปราบปราม
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.2
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ม.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2556
ดูรูปขนาดใหญ่